Algemene voorwaarden Alchemilla.shop

Ondernemingsgegevens

Nullus Melior bvba

Krekelstraat 119

9800 Deinze

België

BE0885.999.780

e-mail: info@alchemilla.shop

Telefoon: +32 (0)472323626

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel “Alchemilla.shop” is eigendom van Nullus Melior bvba met maatschappelijke zetel in Krekelstraat 119, 9800 Deinze en met ondernemingsnummer BE0885.999.780 (hierna “Alchemilla.shop” genoemd).

Alchemilla.shop biedt haar klanten de mogelijkheid om boeken en workshop ivm natuurlijke lichaamsverzorging, natuurlijke schoonmaakmiddelen, geneeskrachtige kruiden en aromatherapie online te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna “Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op elke overeenkomst die ontstaat (zoals beschreven in Artikel 4) door het plaatsen van een bestelling door een bezoeker van deze elektronische webwinkel (hierna “Klant” genoemd). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Alchemilla.shop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle artikelen worden door Alchemilla.shop verzonden. Ophalen ter plaatse of andere leveringsmethodes zijn niet mogelijk. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk in de betreffende beschrijving wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de elektronische webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Alchemilla.shop niet. Alchemilla.shop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Alchemilla.shop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten of foute elektronische weergaves.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijv. inhoud, vorm, gewicht, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (via info@alchemilla.shop).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Alchemilla.shop. Alchemilla.shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, op bepaalde tijdstippen gebeurt (bijv. een online workshop) of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alchemilla.shop is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringsvoorwaarden aan te passen, de leveringen te splitsen of samen te voegen, dan wel andere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 4: De overeenkomst bij online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt:

  • De Klant plaatst artikelen in de winkelwagen;
  • Eens alle gewenste artikelen in de winkelwagen zitten, dan kan de Klant het bestel-proces starten door in de winkelwagen op “bestellen” te klikken;
  • Bij de eerste stap van bestel proces kiest de klant om met of zonder registratie verder te gaan;
  • Daarna vult de Klant de gevraagde gegevens in;
  • Vervolgens kan de Klant kiezen uit twee betaal mogelijkheden: Bancontact of Ideal;
  • Bij de stap “bevestiging” kan de Klant zijn bestelling controleren;
  • Na het aanvaarden van de algemene voorwaarden kan de klant de bestelling plaatsen door op “Koop nu” te klikken.

Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden en op “Koop nu” te klikken komt een overeenkomst tot stand tussen de Klant en Alchemilla.shop tot stand. Met het klikken op “Koop nu” bevestigt de Klant het tot stand komen van deze overeenkomst. Met een bevestigingsmail van info@alchemilla.shop bevestigt Alchemilla.shop het tot stand komen van deze overeenkomst.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering van producten (bijv. boeken) gebeurt door bPost, DPD, DHL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de Klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure en zichtbaar in het besteloverzicht in de stap “bevestiging” voor de Klant de bestelling plaatst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Alchemilla.shop.

Voor de online workshops worden login gegevens per e-mail bezorgt aan de Klant binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling. Bij niet ontvangst binnen 3 dagen van deze login gegevens of onleesbaar zijn van deze gegevens dient dient de Klant onverwijld Alchemilla.shop op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@alchemilla.shop.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Alchemilla.shop.

Zowel de boeken als de workshops die via Alchemilla.shop verkocht worden, zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De aankoop door de Klant brengt op geen enkele manier een overdracht van deze rechten met zich mee. Alle auteursrechten blijven voorbehouden voor de auteur en/of haar uitgever. Niets uit deze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de uitgever en de auteur.

Artikel 7: Herroepingsrecht bij boeken

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van particuliere consument artikelen online aankopen bij Alchemilla.shop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit kan echter enkel indien de verpakking van het boek of de boeken niet geopend is.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring Alchemilla.shop per e-mail (tav info@alchemilla.shop) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Alchemilla.shop heeft meegedeeld, terugzenden aan Alchemilla.shop, Krekelstraat 119, 9800 Deinze, België. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Alchemilla.shop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 7 kalenderdagen nadat Alchemilla.shop de teruggestuurde goederen heeft ontvangen en het niet openen van de verpakking kan controleren.

Alchemilla.shop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Er zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Herroepingsrecht bij online workshops

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van particuliere consument artikelen online aankopen bij Alchemilla.shop.

De Klant heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, binnen een termijn:

  • die start op de dag van het aangaan van de overeenkomst;
  • die niet langer dan 14 kalenderdagen kan zijn;
  • die stopt vanaf het ogenblik van de start van de betreffende online workshop, zoals aangegeven op de beschrijving op de webwinkel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring Alchemilla.shop per e-mail (tav info@alchemilla.shop) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Alchemilla.shop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 7 kalenderdagen nadat Alchemilla.shop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Alchemilla.shop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Er zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Conformiteit en garantie

Alchemilla.shop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de webwinkel vermelde beschrijvingen en specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Alchemilla.shop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Alchemilla.shop is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)472323626 of via e-mail op info@alchemilla.shop. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 11: Privacy 

Alchemilla.shop respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De Klant heeft toegang via zijn gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over de Klant op Alchemilla.shop ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Alchemilla.shop behandelt de gegevens van Klanten als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant kan zijn gegevens die Alchemilla.shop in de klantenlijst bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Alchemilla.shop zijn gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat aan te vragen via e-mail tav info@alchemilla.shop.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. De Klant zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen en alchemilla.shop heeft dus geen toegang tot dit paswoord.

Alchemilla.shop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, dan kan de Klant steeds contact opnemen via info@alchemilla.shop.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Alchemilla.shop maakt gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de webwinkel kunnen ‘cookies’ op uw computer of mobiel apparaat geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn computer of mobiel apparaat worden verwijderd.  Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser. De Klant dient er hierbij wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van onze webwinkel, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Alchemilla.shop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Alchemilla.shop kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van koophandel Gent afdeling Gent bevoegd.